Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, Σεπτέμβριος 2020

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος υπ’ αριθμ. 4399 ΦΕΚ Α’ 117/22.06.2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις έχει σαν σκοπό:

 • Την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.
 • Την αύξηση της απασχόλησης.
 • Τη βελτίωση της συνεργασίας και την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων.
 • Την τεχνολογική αναβάθμιση.
 • Τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding).
 • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.
 • Τη μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων.
 • Την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας.
 • Την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών.
 • Την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
 • Την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 

Τρέχοντα Καθεστώτα Αναπτυξιακού νόμου 4399/16

Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ανακοινώθηκαν:

 • Η πέμπτη Προκήρυξη του καθεστώτος Γενική Επιχειρηματικότητα με ημερομηνία λήξης του Κύκλου Υποβολής των Αιτήσεων Υποβολής την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.
 • Η τρίτη Προκήρυξη του καθεστώτος Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με ημερομηνία λήξης του Κύκλου Υποβολής των Αιτήσεων Υποβολής την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση (εφ’ όσον το ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις 500.000€)
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες & δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000€ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

 

Προϋπολογισμός Καθεστώτων

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000€, εκ των οποίων:

 • Τα 140.000.000€ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα οποία προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Τα 10.000.000€ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Γενική Επιχειρηματικότητα:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 350.000.000€, εκ των οποίων:

 • Τα 140.000.000€ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα οποία προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Τα 210.000.000€ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Το Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι (ανάλογα με το καθεστώς και όπου έχει ισχύ):

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στο ποσό των 250.000€
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€
 • Για τις Κοιν.Σ.Επ. του ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του
  ν. 4384/2016 (Α’ 78). στο ποσό των 50.000€.

Συμμετοχή Φορέα στο Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου

Η ίδια συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.
Οι εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης ιδίων κεφαλαίων είναι:

 • Αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά.
 • Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.
 • Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.
 • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού.
 • Τραπεζικό δάνειο.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 ΓΑΚ) και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Είδη Ενισχύσεων

Τα είδη ενισχύσεων για το Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας καθώς και για το Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων αφορούν ενισχύσεις:

 • Φορολογικής Απαλλαγής
 • Επιχορήγησης
 • Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότηση Κόστους Δημιουργούμενης Απασχόλησης

 

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης έρχονται σε συμφωνία με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Περιφέρεια Νομός/ Περιφέρεια Τόπου Εγκατάστασης Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ροδόπη 35% 45% 55%
Δράμα 35% 45% 55%
Έβρος 35% 45% 55%
Θάσος & Καβάλα 35% 45% 55%
Ξάνθη 35% 45% 55%
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 35% 45% 55%
Ημαθία 35% 45% 55%
Κιλκίς 35% 45% 55%
Πέλλα 35% 45% 55%
Πιερία 35% 45% 55%
Σέρρες 35% 45% 55%
Χαλκιδική 35% 45% 55%
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενά & Κοζάνη 25% 35% 45%
Καστοριά 25% 35% 45%
Φλώρινα 25% 35% 45%
Περιφέρεια Ηπείρου Ιωάννινα 35% 45% 55%
Άρτα & Πρέβεζα 35% 45% 55%
Θεσπρωτία 35% 45% 55%
Περιφέρεια Θεσσαλίας Λάρισα 25% 35% 45%
Καρδίτσα & Τρίκαλα 25% 35% 45%
Μαγνησία & Σποράδες 25% 35% 45%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδα 25% 35% 45%
Βοιωτία 25% 35% 45%
Εύβοια 25% 35% 45%
Ευρυτανία 25% 35% 45%
Φωκίδα 25% 35% 45%
Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων Κέρκυρα 25% 35% 45%
Ζάκυνθος 25% 35% 45%
Ιθάκη & Κεφαλληνία 25% 35% 45%
Λευκάδα 25% 35% 45%
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Αχαΐα 35% 45% 55%
Αιτωλοακαρνανία 35% 45% 55%
Ηλεία 35% 45% 55%
Περιφέρεια Πελοποννήσου Αργολίδα & Αρκαδία 35% 45% 55%
Κορινθία 35% 45% 55%
Λακωνία & Μεσσηνία 35% 45% 55%
Περιφέρεια Αττικής Κεντρικός Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Βόρειος Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Νότιος Τομέας Αθηνών 10% 20% 30%
Ανατολική Αττική 10% 20% 30%
Δυτική Αττική 20% 30% 40%
Πειραιάς & Νήσοι 20% 30% 40%
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Λέσβος & Λήμνος 35% 45% 55%
Ικαρία & Σάμος 35% 45% 55%
Χίος 35% 45% 55%
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος & Τήνος 20% 30% 40%
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως & Ρόδος 20% 30% 40%
Περιφέρεια Κρήτης Ηράκλειο 25% 35% 45%
Λασίθι 25% 35% 45%
Ρέθυμνο 25% 35% 45%
Χανιά 25% 35% 45%

Για το Καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (7 και πάνω κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις), για να μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα πρέπει να έχουν εμφανίσει τουλάχιστον για μία διαχειριστική χρήση κέρδη προ φόρων.

 

Στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση της επιχορήγησης και στο Καθεστώς της Ενίσχυσης Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για να μπορεί να αιτηθεί το 100% του αντίστοιχου ποσοστού της επιχορήγησης, θα πρέπει να δύναται να ενταχθεί στο Άρθρο 12 του νόμου, ήτοι να κατηγοριοποιηθεί σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Είναι εξωστρεφείς πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους (λόγος αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους):
  • Είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Είτε χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Για την τεκμηρίωση της αύξησης των εξαγωγών οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν κλείσει τέσσερις διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
 • Είναι καινοτόμες πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις: Καινοτόμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις, των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.
 • Είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας.
 • Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α 2015), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
 • Είναι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
 • Είναι επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Είναι επιχειρήσεις, των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, όπως ορεινές, μειονεκτικές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

 • Είναι επιχειρήσεις, των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη και Χίος.

Ενισχυόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων

Στα Καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σχεδόν όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της κάθε προκήρυξης. Πιο συγκεκριμένα:

Τομέας Τουρισμού

Στον Τομέα του Τουρισμού ενισχύονται επενδυτικά σχέδια:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων, τουλάχιστον 3 Αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής, τουλάχιστον 3 Αστέρων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού.

 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3 Αστέρια.
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός Camping, τουλάχιστον 3 Αστέρων.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 Αστέρων.
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης-spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α’ 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Επενδύσεις στον τομέα της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας

Μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

Α. Στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη-ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

Β. Στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

 • Βοοτροφικές μονάδες.
 • Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.
 • Χοιροτροφικές μονάδες.
 • Μονάδες μονόπλων.
 • Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
 • Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).
 • Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.
 • Σηροτροφικές μονάδες.
 • Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
 • Μονάδες εκτροφής κόνικλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
 • Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:
  • Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής,
  • Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα,
  • Συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων,
  • Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

Στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 ΓΑΚ, αποκλειστικά στις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).
 • Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).
 • Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 • Ζωοτροφές.
 • Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 • Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιόλαδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
 • Οίνος.
 • Οπωροκηπευτικά.
 • Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος.
 • Κτηνοτροφικά φυτά
 • Όσπρια.
 • Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
 • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 • Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
 • Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
 • Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
 • Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 • Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.
 • Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη, κελύφη και φλούδες καφέ, υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Τσάι, έστω και αρωματισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Αρτύματα (Μπαχαρικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τα Καθεστώτα Γενική Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων οι Επιλέξιμες Δαπάνες Περιλαμβάνουν:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων & ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων & διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Αθροιστικά, οι δαπάνες της κατηγορίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60%, ενώ για τις επενδύσεις για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων Logistics στο 70%. Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.

 • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη MME, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, υπό προϋποθέσεις.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού:

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις MME το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Μισθολογικό κόστος:

Στην περίπτωση που το ενισχυόμενο κόστος υπολογίζεται με βάση το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις EME του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης.
 • Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή (σε επίπεδο NUTS 3) για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 3 ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών:

 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MME: Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

Για τις ανάγκες του παρόντος νέες λογίζονται οι υπό σύσταση ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους βάσει της καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ ή στα οικεία μητρώα.

 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Ως δαπάνες εκκίνησης νοούνται εκείνες που πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωση της. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών, τα έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, νομικών υπηρεσιών και παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως.

 

Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Φορέων

 • Οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οφείλουν, να τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Γ’ κατηγορίας) ή απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία Β’ κατηγορίας) για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις 300.000€, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.
 • Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων, ως εξής:
  • 3 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις.
  • 5 έτη για τις Μεσαίες επιχειρήσεις.
  • 7 έτη για τις Μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Οι φορείς, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:
  • Να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής.
  • Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
  • Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης.
  • Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
  • Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια (NUTS 2), εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και της μη μεταβολής του είδους και των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών.
  • Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής.

Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης.
 • Να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) τους, όπως προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
 • Να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Related Post

7 Ιουνίου, 2021

Επιχορήγηση...

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή...

0

26 Μαΐου, 2021

Αναπτυξιακός...

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος υπ’ αριθμ. 4399 ΦΕΚ Α’...

0

12 Απριλίου, 2021

Νέο Πρόγραμμα...

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ,...

0

18 Φεβρουαρίου, 2021

e-λιανικό: Η...

Η Δράση Η Δράση e-Λιανικό στοχεύει στην...

0

15 Δεκεμβρίου, 2020

Αναπτυξιακός...

Ο νέος Αναπτυξιακό νόμος υπ’ αριθμ. 4399 ΦΕΚ Α’...

0

9 Σεπτεμβρίου, 2020

Ενίσχυση μικρών...

Η Δράση Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας...

0

Leave a Comments